edruck_logo_small_pl.jpg  
KONTAKT  |  ZASADY WSPÓŁPRACY  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI  |  MAPA język polski język niemiecki angielski 

REJESTRACJA   |   LOGOWANIE

INKUBATOR  |  
 
  zasady_wspolpracy.jpg  
OTODRUK - ZASADY WSPÓŁPRACY

ZASADY WSPÓŁPRACY

§ 1 Postamowienia ogólne

(1) Regulamin określa sposób korzystania z usług oferowanych przez firmę e-druck, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje porządkowe.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Zawarcie umowy następuje w momencie otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Drukarnię.

(2) Wszystkie ustalenia pomiędzy zleceniobiorca i zleceniodawca odnośnie wykonania projektu winny być zawarte na piśmie.

§ 3 Ceny i zmiana cen

(1) Ceny zwierają ustawowy podatek VAT w wysokości 23%

(2) Ceny dostawy od miejsca siedziby firmy w Szczecinie.

(3) Wszelkie dodatkowe zmiany zlecenia zgłaszane po przyjęciu zlecenia przez zleceniobiorce będą doliczone do rachunku. Za zmianę zlecenia uznaje się także każdą zmianę informacji zawartych w zleceniu, jak np. odbiorca rachunku, adres przesyłki, rodzaj przesyłki, rodzaj płatności i tym podobne.

(4) Zmiany danych dostarczonych pocztą lub przesłanych online oraz dalsze opracowanie projektu zlecone przez zleceniodawce będą naliczane osobno.

(5) Wycofanie zlecenia należy składać wyłącznie na piśmie. Wycofanie zlecenia jest możliwe tylko wtedy jeżeli projekt nie został jeszcze wysłany do druku.

§ 4 Wykonanie zlecenia/ Zezwolenie na wykonanie

(1) Zleceniobiorca realizuje wszystkie zlecenia na podstawie dostarczonynych przez zleceniodawce pocztą zwykłą lub elektroniczną danych/projektu, chyba ze miały miejsce inne ustalenia między zleceniobiorcą i zleceniodawcą. Dane/projekt winien być dostarczony wyłącznie w formatach wyznaczonych przez zleceniobiorce. W przypadku dostarczenia danych/projektu w formacie innym niż wyznaczone przez zlecenbiodawcę, te nie może zagwarantować zleceniodawcy bezbłędnego wykonania zlecenia, chyba że zleceniobiorca wyraził pisemnie zezwolenie na format danych inny niż przez niego wyznaczone.

Zleceniodawca odpowiada w pełni za kompletność i poprawność przesłanych danych/projektu, również w przypadku błędów w przekazie danych lub nośnika danych, jeżeli te nie wynikają z winy zleceniobiorcy.

(2) Zleceniobiorca nie ma obowiązku sprawdzenia poprawności danych dostarczonych przez zleceniodawce lub przez niego upoważnione osoby trzecie. Nie dotyczy to danych nieczytelnych lub z widocznymi błędami uniemożliwiającymi druk. Zleceniodawca jest zobowiązany przed przesłaniem danych zainstalować na swoim komputerze najnowsze programy ochrony przed wirusami. Zabezpieczenie danych jest obowiązkiem wyłącznie zleceniodawcy. Zleceniobiorca jest upoważniony do sporzadzania kopii.

§ 5 Terminy dostawy

(1) Zobowiazujace terminy dostaw wymagaja oddzielnego pisemnego uzgodnienia.
Terminy dostaw podane na stronie internetowej, sa terminami orientacyjnymi: ok 95% procent zlecen nie przekracza tych terminow.

(2) Przepisowe i terminowe wypełnienia zobawiazań przez zleceniodawcę jest warunkeim dotrzymania terminu realizacji zamówienia oraz terminu dostawy przez zleceniobiorcę. Ustalone terminy wykonania zlecenia obowiazuja tylko wtedy, jeśli zostały przez zleceniodawcę zatwierdzone jako wiążące i ostatecze. W przypadku niedotrzymania przez zleceniobiorce terminu ostatecznego, zleceniodawca ma prawo do natychmiastowego, bezpłatnego wycofania sie z umowy. Do momentu złożenia przez zleceniodawce pisemnego wypowiedzenia umowy, zleceniobiorca moze wystawić zleceniodawcy rachunek za wykonane uslugi oraz dostarczone produkty przyjęte przez zleceniobiorce.

(3) W przypadku kiedy zleceniodawca zwleka z odbiorem zlecenia, zleceniobiorca ma prawo żądać od zleceniodawcy pokrycia szkód spowodowanyh opóznieniem. W przypadku nieodebrania zlecenia, zleceniobiorca nie odpowiada za wszelkie ewentualne zagubienia uszkodzenia towaru.

§ 6 Zlecenia cykliczne

Umowy na zlecenia cykliczne można wypowiedziec na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres wypowiedzenia wynosi co najmniej 3 miesiace.


§ 7 Odpowiedzialnosc za przesylke

(1) Po wykonaniu zlecenia przez zleceniobiorcę odpowiedzialność za przesyłkę przejmuje firma kurierska.

(2) Wszelkie opóźnienia, zaginiecia, uszkodzenia itp należy zgłaszac bezpośrednio w firmie kurierskiej.

(3) Niedostarczenie przesylki kurierskiej w terminie nie jest podstawa do odstapienia od umowy.

§ 8 Wady produktu - prawa zleceniodawcy

(1) Jeżeli produkt dostarczony przez zleceniobiorce nie nadaje się do użytku zgodnie ze swoim przeznaczeniem lub nie spelnia wymogów jakości produktu gwarantowanych przez zleceniobiorce, ten jest zobowiazany do rekompensaty poprzez dostarczenie nowego niewadliwego towaru. Kilkukrotne dostarczenie nowego towaru jest dopuszczalne. Jednak jeżeli po drugiej dostawie towar nadal nie spelnia wymogow jakości produktu gwarantowanych przez zleceniobiorce, zleceniodawca może zaplacić cenę, jaką uzna za odpowiednia za dostarczony towar lub może tez odstapić od umowy.

(2) Termin przedawnienia ewentualnych roszczen wynosi 6 miesiecy od dostarczenia towaru.

(3) W przypadku kolorowych produktow, przy wszystkich metodach produkcji, możliwe i dopuszczalne sa drobne odstępstwa od oryginalnych kolorów i nie podlegają reklamacji. Ze wzgledów technicznych to samo dotyczy porównań z miedzy innymi np. proofem i wydrukiem końcowym mimo że oba zostaly wyprodukowane przez zleceniobiorcę.

(4) Zleceniobiorca odpowiada za odstepstwa w jakości stosowanego materiału kwota nie wyższa niż wartość zlecenia. Odpowiedzialność nie obowiazuje w przypadku, gdy materiał został dostarczony przez zleceniodawce.

(5) Zleceniodawca jest zwolniony z powyższej odpowiedzialności, w przypadku gdy zleceniobiorca nie odebral oddanego mu do dyspozycji przez zleceniobiorce wydruku probnego lub kopii produktu oraz w przypadku, gdy zleceniodawca po zlozeniu reklamacji nie chce pokazac zleceniodawcy wadliwego produktu. W przypadku wymienionych wyzej sytuacji, reklamacje nie będą uznawane.

(6) Jeszeli wadliwa jest tylko czesc towaru, to zleceniobiorca nie ma prawa reklamowac calego towaru.

(7) Nadmiar lub niedobor do 5% nakladu sa dopuszczalne.

(8) Inne roszczenia zleceniodawcy niewazne na jakiej podstawie prawnej nie sa beda brane pod uwage.

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody, wady i uszkodzenia , które nie dotycza dostarczonego towaru. Dotyczy to szczególnie wszelkich szokod majatkowych poniesionych przez zleceniodawce oraz wszelkich szkod wynikajacych z dzialan pracownikow i zastepcow zatrudnianych przez zleceniobiorce a nie bezposrenio przez niego samego.

(9) Nie podlega reklamacji towar, który zostal w jakis sposób zmieniony lub naruszony przez przez zleceniobiorce lub osoby trzecie, chyba ze zleceniodawca udowodni, iż dokonane przez niego zmiany nie sa przyczyna wady towaru która zglasza do rekamacji.

(10) Zleceniodawca jest zobowiazany do ostrozngego i rozwaznego obchodzenia się za wszystkimi przekazanymi mu danymi i projektami. Odpowiedzialnosc za ewentualne szkody lub zaginiecie jest ograniczona wylacznie do wartosci materilau na jakim zostaly dostarczone (np. dyskietka, papier). Wszelkie inne roszczenia nie sa brane pod uwage.

(11) Zleceniobiorca nie odpowiada za naturalne zuzycie się materialu.

(12) Prawo do skladania reklamacji ma tylko i wylacznie zleceniodawca i prawo to nie może być przekazywane innym osobom np. wspolpracownikom zleceniodawcy

§ 9 Platnosc

(1) Obowiazujaca forma platnosci jest platnosc „z gory” a także platnosc za pobraniem.

(2) W przypadku odmowy przyjecia towaru za pobraniem, zleceniobiorca pobiera dodatkowo odszkodowanie w wysokosci 100,00zl (netto). Oplata ta jest zwolniona od podatku Vat. Zlecenidawca jest zobowiazany do zaplaty za towar.

(3) W przypadku ustalonego na pismie innego sposobu platnosci niż z gory i za pobraniem, zleceniodawca jest zobowiazany do zaplaty natychmiast po otrzymaniu rachunku , chyba ze na pismie.ustalono inaczej.

 


drukarnia online E-DRUCK oferuje: wizytowki, ulotki, broszury, pocztowki, katalogi, nalepki, banery, druk wielkoformatowy, plakaty, drukarnia szczecin, ulotki szczecin, drukarnia internetowa